Sgoil Lionacleit

Leig fios thugainn / Contact us

Ma tha pàrant neo neach-cùram sgoileir airson bruidhinn ri luchd-teagaisg bu chòir dhaibh brath a chuir gu oifis na sgoile sa chiad àite. Cuidichidh luchd-obrach na h-oifis duine sam bith nach eil cinnteach cò ris a bu chòir dhaibh bruidhinn.

There are a number of ways to contact the school. All appointments carers/parents require with teachers should be made through the school office. If you are in any doubt about who you wish to speak with, enquiries should be directed to the school office who will be only too happy to help.


Post-d / E-mail : sgoillionacleit@gnes.net

Àireamh-fòn / Telephone Number : 01870 603690

Ann an èiginn, fònaibh an àireamh seo / Emergency Number : 01870 602817

Seòladh Puist
Sgoil Lionacleit
Lionacleit
Beinn na Faoghla
Na h-Eileanan Siar
HS7 5PJ
Postal Address
Liniclate School
Liniclate
Isle of Benbecula
Western Isles
HS7 5PJ