Menu:

Upcoming dates


We are here

We are here

Tha Sgoil Lionacleit ann an ceann a deas Bheinn nam Fadhla anns na h-Eileanan an Iar. Tha i suidhichte ann an sgìre bhreagha agus tha seallaidhean àlainn timcheall oirre.

‘S e àite beothail a tha anns an sgoil agus ‘s e àit’-obrach sàbhailte a tha innte do sgoilearan agus do luchd-obrach.

school

Our school is built on the southern tip of Benbecula in the Western Isles of Scotland, its part of a middle group of inhabited islands and is sometimes known as the Uists. From south to north, the Uists islands are Eriskay, South Uist, Benbecula, North Uist, and Berneray. They are all linked by causeways. Situated in this windswept environment, it has stunning views of the surrounding landscape.

The school enjoys a vibrant atmosphere and a safe modern working environment.

back of school

‘S e sgoil coimhearsnachd a tha againn agus tha sgoilearan a’ faighinn tòrr chothroman an lùib spòrs, ceòl, dràma, cultar agus cur-seachadan adhartach a tha a’ brosnachadh an cuid sgilean. Tha an luchd-obrach againn sgileil ann a bhith a’ toirt taic do sgoilearan airson ‘s gun dèan iad cho math ‘s a ‘s urrainn dhaibh agus airson an cuideachadh gu bhith cho soirbheachail ‘s a ghabhas an uair a dh’fhàgas iad an sgoil.

Gheibhear fiosrachadh feumail mu phoileasaidhean agus tachartasan san sgoil air an làrach-lìn againn.

Ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh cuiribh fios gu Oifis na Sgoile.

As a Community School we offer our pupils and the wider community an extensive range of sporting, musical, theatrical, cultural and enterprising activities.

Our excellent and committed staff support all pupils in their studies and help them achieve the best qualifications and skills that they will need for their future.

Our website contains a variety of information and documentation informing you of the procedures, activities and events within the school.

If you wish any further information please contact the school office.